+420 465 524 547  Po-Čt 8:30 -17:00, Pá: 8:00-15:30 Doprava zdarma od 800 Kč

Poučení spotřebitele

Apotheke (https://www.apotheke.cz/)

Poučení spotřebitele

INFORMACE PRO KUPUJÍCÍHO - SPOTŘEBITELE

 

Společnost MEDIATE s.r.o., provozovatel internetového obchodu WWW.APOTHEKE.CZ si tímto dovoluje požádat své zákazníky, kteří jsou současně spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění („Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“), aby si v dostatečném předstihu před odesláním objednávky podrobně pročetli následující informace:

 

Provozovatelem internetového obchodu je společnost MEDIATE s.r.o., se sídlem: Libchavy – Dolní Libchavy 325, PSČ 561 16, IČ: 64791866, DIČ: CZ64791866, Tel.: + 420 465 524 547, Fax: + 420 465 391 314, e-mail: info@apotheke.cz

 

Zboží je označeno názvem, kódem a produktovou fotografií

 

Cena zboží je vždy uvedena u příslušného zboží, a to jak bez DPH, tak včetně DPH

 

Způsob platby je upraven v čl. III/ Všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu (dále jen „VOP“) a způsob dodání v čl. II/ VOP

 

Náklady na dodání zboží, odpovídající ceně za dopravu na zákazníkem určenou adresu se řídí ceníkem uvedeným v čl. II, odst.5 / VOP:

 

Hodnota zboží, které není skladem a nemůže být dodáno, se do hodnoty objednávky nezapočítává. Rozhodující pro určení, do které kategorie objednávka patří, je skutečná realizovaná hodnota objednávky.

 

Práva zákazníků vznikající z vadného plnění, práva ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou upravena v čl. V/VOP.

 

Provozovatel internetového obchodu zajišťuje prostřednictvím specializované společnosti funkčnost digitálního obsahu těchto internetových stránek s tím, že jejich obsah, k němuž má zákazník přístup, je platný; digitální obsah by měl být kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením.

     

Náklady na prostředky komunikace na dálku kupujícího nese kupující, náklady na prostředky komunikace na dálku prodávajícího nese prodávající, přičemž náklady se neliší od základní sazby.

     

Státním orgánem ochrany spotřebitele v České republice je Česká obchodní inspekce, na kterou se zákazník může obrátit s podnětem, stížností či dotazem za podmínek uvedených zde:

ODKAZ ZDE

     

Kupní smlouva, uzavřená v tomto internetovém obchodě, je zákazníkovi zaslána na jím sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u provozovatele v elektronické podobě a na vyžádání zákazníkem může být zákazníkovi zaslána znovu.

     

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.

     

Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v čl.II/VOP.

     

Na chybně uvedené či vůbec neuvedené údaje v objednávce je zákazník systémem upozorněn a není mu umožněno objednávku závazně odeslat. Jakmile je objednávka odeslána, lze ji měnit pouze na základě dohody s prodávajícím.

 

Zákazník-spotřebitel, který kupuje zboží, které nemá charakter potravin, nápojů či jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, má právo na odstoupení od smlouvy za podmínek dle § 1829 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, více k odstoupení od smlouvy také v čl. VI/VOP.

 

  1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží (ve zvlášť dohodnutých případech u smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť: ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží, popř. ve zvlášť dohodnutých případech u smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží).

 

  1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat MEDIATE s.r.o., se sídlem: Libchavy – Dolní Libchavy 325, PSČ 561 16, IČ: 64791866, DIČ: CZ64791866, Tel.: + 420 465 524 547, Fax: + 420 465 391 314, e-mail: objednavky@mediate.cz formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete také použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na naší webové stránce www.apotheke.cz, není to však Vaší povinností.

 

  1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

  1. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese MEDIATE s.r.o., Libchavy – Dolní Libchavy 325, PSČ 561 16. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 300,-Kč. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

© 2022 Mediate.cz, Všechna práva vyhrazena