+420 465 524 547  Po-Čt 8:30 -17:00, Pá: 8:00-15:30 Doprava zdarma od 800 Kč

Obchodní podmínky

Apotheke (https://www.apotheke.cz/)

I/ Úvodní ustanovení

1. Tyto platně schválené Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) internetového obchodu www.apotheke.cz (dále jen „internetový obchod“), jehož provozovatelem je společnost MEDIATE s.r.o., která je prodejcem veškerého nabízeného zboží a zajišťuje jeho prodej (dále jen „prodávající“), nabývají účinnosti 25.6.2018. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu dle své úvahy změnit, přičemž tato změna bude kupujícímu oznámena zveřejněním na internetových stránkách www.apotheke.cz. V případě změny VOP má kupující právo smlouvy, jejichž jsou tyto VOP součástí, vypovědět, a to písemnou výpovědí zaslanou doporučeně a na dodejku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla změna prodávajícím oznámena. Strany sjednávají pro výpověď smluv 3-měsíční výpovědní lhůtu, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla prodávajícímu doručena výpověď kupujícího.


2. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu, tedy společnost:

MEDIATE s.r.o., se sídlem: Libchavy – Dolní Libchavy 325, PSČ 561 16,
IČ: 64791866, DIČ: CZ64791866, bankovní spojení: 185513231 / 0300,
Tel.: + 420 465 524 547, e-mail: info@apotheke.cz

 

Kupujícím může být spotřebitel, nebo podnikatel (dále jen souhrnně „kupující“, popř. „kupující-spotřebitel“ a „kupující-podnikatel“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.


3. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího na straně jedné a kupujícího na straně druhé při prodeji zboží. VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (dále také jen „smlouva“) a stávají se tak nedílnou součástí smluvního ujednání účastníků tohoto vztahu. Úprava vzájemných vztahů provedená VOP má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, která by se na daný vztah v jiném případě vztahovala. Kupující odesláním objednávky současně stvrzuje, že se s VOP seznámil a že bere výslovně na vědomí, že VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.


II/ Uzavření smlouvy, dodání a odebrání zboží

1. Návrhem na uzavření smlouvy s kupujícím-spotřebitelem je umístění nabízeného zboží v internetovém obchodě prodávajícím, smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem. Za odeslání objednávky se považuje kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“. Prodávající potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí objednávky, toto potvrzení má však již jen informativní charakter. Návrhem na uzavření smlouvy s kupujícím-podnikatelem je odeslání objednávky kupujícím-podnikatelem, smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu-podnikateli. Na chybně uvedené či vůbec neuvedené údaje v objednávce je zákazník systémem upozorněn a není mu umožněno objednávku závazně odeslat. Jakmile je objednávka odeslána, lze ji měnit pouze na základě dohody s prodávajícím. Potvrzení objednávek je uskutečněno e-mailem nebo telefonicky na kupujícím sdělené kontaktní údaje. Takto vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran (včetně dohody obsažené v těchto VOP) nebo na základě zákonných důvodů.


2. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo nejpozději následující pracovní den odstoupit od smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží; při vyčerpání skladových zásob; usoudí-li s ohledem na znalost obchodního prostředí, že jde o objednávku sledující nepoctivý záměr či objednávku odporující dobrým mravům a dále v případě technické chyby systému internetového obchodu, přímo se dotýkající kupujícím objednaného zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


3. Pokud je objednané zboží skladem, expeduje ho prodávající do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka prodávajícím kupujícímu potvrzena. Zboží, které není skladem, nebude předmětem objednávky, nedohodnou-li se prodávající a kupující na náhradním termínu dodání.


4. Sjednají-li tak kupující a prodávající, zajistí prodávající přepravu zboží do místa, které bude sjednáno v kupní smlouvě, vlastní dopravou nebo prostřednictvím externího přepravce. Místem plnění se pak rozumí adresa dodání, kterou kupující uvedl v objednávce, přičemž kupující je povinen zajistit převzetí zboží v místě plnění a přístupovou cestu. V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě ve smluveném termínu dodání zboží je kupující povinen zajistit převzetí zboží osobou, která řidiči zaplatí kupní cenu zboží. Pro správné doručení je nutné do objednávky zadat telefonní číslo, na kterém je kupující k zastižení.


5. Cena za dopravu se řídí následujícím ceníkem:

 

pro kupujícího-spotřebitele

Za nákup za 800,- Kč a více ( vč. DPH ) 0,- Kč dopravné

Za nákup do 800,- Kč ( vč. DPH )                           

>>> Zásilkovna 89 Kč  dopravné - POUZE ZÁSILKY DO 5 kg

>>> PPL kurýr 130 Kč dopravné

>>> PPL Parcel Shop  79 Kč dopravné

>>> DPD kurýr  130 Kč dopravné

 

pro kupujícího-podnikatele

Za nákup za 2000,- Kč a více ( vč. DPH ) 0,- Kč dopravné

Za nákup do 2000,- Kč ( vč. DPH )                           

>>> Zásilkovna 89 Kč dopravné  - POUZE ZÁSILKY DO 5 kg

>>> PPL kurýr 130 Kč dopravné

>>> PPL Parcel Shop  79 Kč dopravné

>>> PPL Smart Box  79 Kč dopravné

>>> DPD kurýr  130 Kč dopravné

 

Hodnota zboží, které není skladem a nemůže být dodáno, se do hodnoty objednávky nezapočítává. Rozhodující pro určení, do které kategorie objednávka patří, je skutečná realizovaná hodnota objednávky.


6. Při převzetí zásilky je kupující povinen ještě za přítomnosti řidiče zkontrolovat zachování a nepoškozenost obalu zásilky. V případě zjištění poškození obalu zásilky již při předání zboží je kupující povinen sepsat s řidičem protokol o poškození a zásilku nepřebrat. Kupující je téhož dne povinen průkazně informovat prodávajícího a sdělit, z jakého důvodu obdržené zboží nepřevzal. Prodávající následně zvolí odpovídající postup a vyvine veškeré úsilí k včasnému doručení nové zásilky. V případě nedodržení postupu zde uvedeného nevzniká kupujícímu nárok z titulu vad zboží, vzniklých při jeho přepravě, ať už kvantitativních, či kvalitativních.


7. Sjednají-li tak kupující a prodávající, je možný také osobní odběr objednaného zboží. Vyzvednout si kupující může zásilku počínaje druhým pracovním dnem po potvrzení objednávky v čase od 7 do 16 hodin v sídle prodávajícího dle čl. I odst.2.


8. Za den dodání se považuje den převzetí zboží kupujícím nebo zaplacení celé kupní ceny, případně den předání zboží dopravci k přepravě, v případě kolize výše uvedených termínů den, který nastal dříve.


9. Ustanovení odst. 3., 4. a 5. tohoto článku platí pro dodávky na území České Republiky. U exportních objednávek jsou zasilatelské náklady řešeny individuálně dohodou prodávajícího s kupujícím.


III/ Platební podmínky


1. Ceny uváděné v internetovém obchodu www.apotheke.cz mají charakter cen smluvních včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena se vždy vztahuje k zobrazenému a popsanému produktu a nezahrnuje související dekorace, doplňky či plnění. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění. Pro kupujícího je rozhodná cena, uvedená u zboží v čase odeslání objednávky.


2. Ceny uvedené u každého produktu jsou včetně DPH. Za uvedené maloobchodní ceny nakupují kupující - spotřebitelé, kteří si objednávají zboží pro vlastní potřebu. V internetovém obchodě www.apotheke.cz v odkazu "pro prodejce“ je možné provést registraci firmy provozující lékárnu, zdravou výživu či  prodejnu potravin s platným IČ/DIČ, na základě které může získat kupující - podnikatel přístupové právo k velkoobchodním cenám jako obchodní partner prodávajícího.


3. V ceně není zahrnuta doprava zboží a balné, ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.


4. Na sjednanou kupní cenu není možné započítávat jakékoli nároky vzniklé z této kupní smlouvy bez dohody obou smluvních stran.


5. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. U kupujícího-spotřebitele probíhá platba na dobírku v hotovosti. U kupujícího-podnikatele si prodávající vyhrazuje právo určit v každém individuálním případě, dle hodnocení jeho platební morálky, zda platba proběhne na dobírku, bankovním převodem před expedicí zboží, či bankovním převodem po převzetí zboží. Platba na dobírku je trvale vyžadována od zákazníků, kteří v minulosti opakovaně řádně a včas neplnili své závazky. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem, pokud objednávky zákazníka mnohonásobně převyšují dosud realizované obchody.


IV/ Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody


1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží kupujícímu předáno.


2. Spolu s vlastnickým právem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.


3. Převzetí zboží se potvrzuje podpisem na dodacím či přepravním listu.


V/ Odpovědnost za vady, reklamace


1. Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.


2. Za vadu, zakládající právo na plnění z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady, se nepovažuje vada, vzniklá opotřebením věci způsobeným jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Záruka se nevztahuje na věci použité.


3. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.


4. Kompletnost dodávky, poškození zboží nebo smlouvě neodpovídající kvalitu dodávaného zboží lze reklamovat do 2 pracovních dnů po převzetí zboží. Reklamace musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemným přípisem, zaslaným na výše uvedenou adresu prodávajícího, společně s předložením originálu nebo kopie daňového dokladu a reklamovaným zbožím, a to běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby. Prodávající upozorňuje, že reklamované zboží, zaslané na dobírku, nebude převzato. Reklamační list musí obsahovat: označení výrobku, datum prodeje, množství tohoto výrobku, popis závady a sdělení, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy a v návaznosti na to je povinen zvolit si své právo dle občanského zákoníku. Po kontrole zboží a uznání reklamace vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou částku kupní ceny na kupujícím uvedený bankovní účet.

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.


6. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


VI/ Poučení kupujícího-spotřebitele a odstoupení od smlouvy kupujícho-spotřebitele


1. Kupující-spotřebitel prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy v internetovém obchodě řádně seznámil s veškerými údaji, které mu je prodávající na základě občanského zákoníku povinen sdělit (zejména s údaji dle § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku).


2. Prodávající v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje kupujícího-spotřebitele, který kupuje zboží, které nemá charakter potravin, nápojů či jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, že má v souladu s § 1829 násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. K odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář, který je ke stažení v internetovém obchodě. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží na výše uvedenou adresu jeho sídla. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku, prodávající si vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít. Zboží musí být neporušené a nepoškozené (včetně nepoškozeného původního obalu) tak, jak jej kupující obdržel. Kupující je povinen zboží v původním obalu zaslat prodávajícímu v dalším vhodném obalu k přepravě tak, aby při přepravě nedošlo k poškození zboží ani původního obalu. K zásilce musí být přiložen daňový doklad, který obdržel kupující společně se zbožím a dále zde musí být uvedeno bankovní spojení (číslo účtu a bankovní ústav), kam lze kupujícímu vrátit zaplacené finanční částky. Do 14 dnů po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacené finanční částky (částka na faktuře, tj. kupní cena, přepravné a balné). Prodávající upozorňuje, že pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy, má nárok na náhradu pouze nejlevnějšího způsobu. Přijaté peněžní prostředky je prodávající povinen vrátit teprve v okamžiku, kdy mu kupující prokáže vrácení zboží. Zaplacené finanční částky se kupujícímu vrací převodem na jeho bankovní účet, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.


3. Prodávající dále informuje kupujícího-spotřebitele o následujících skutečnostech:

Prodávající internetového obchodu zajišťuje prostřednictvím specializované společnosti funkčnost digitálního obsahu těchto internetových stránek s tím, že jejich obsah, k němuž má zákazník přístup, je platný, digitální obsah by měl být kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením. Náklady na prostředky komunikace na dálku kupujícího nese kupující, náklady na prostředky komunikace na dálku prodávajícího nese prodávající, přičemž náklady se neliší od základní sazby. Kupní smlouva, uzavřená v tomto internetovém obchodě, je zákazníkovi zaslána na jimi sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u prodávajícího v elektronické podobě a na vyžádání zákazníkem může být zákazníkovi zaslány znovu. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.

4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Tel: +420 222 703 404, Fax: +420 296 366 236, x7cab34, https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

 


VII/ Ostatní ujednání


1. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. U kupujícího-podnikatele se ustanovení čl. VI. VOP nepoužije a sjednává se, že právo kupujícího-podnikatele vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající kupní ceně předmětného zboží; toto ujednání neplatí, jde-li o škodu způsobenou prodávajícím úmyslně. Prodávající a kupující-podnikatel mezi sebou ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí.


2. Náklady na uplatnění práv, plynoucích ze závazkového právního vztahu, založeného kupní smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.


3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.


4. Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.


5. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními VOP, která by s nimi byla v rozporu.


6. V případě, pokud by jednotlivá ustanovení VOP byla shledána jako neplatná, nevztahuje se tato neplatnost na ustanovení ostatní.

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Základní informace

Cílem MEDIATE s.r.o. je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává všem uživatelům e-shopu následující informaci:

Společnost MEDIATE s.r.o., IČ: 647 91 866, se sídlem Dolní Libchavy 325, 561 16 Libchavy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 9702 (dále jen „MEDIATE“) provozuje e-shop na webových stránkách „www.apotheke.cz“ (dále také „e-shop“). MEDIATE jako správce osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

 

Pro účely této informace se následujícími pojmy rozumí:

„Registrovaným uživatelem“ - osoba, která má založený v e-shopu uživatelský účet, avšak neuskutečnila nákup v e-shopu.

„Neregistrovaným uživatelem“ - osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop, ale neuskutečnila nákup v e-shopu.

„Zákazníkem“ - osoba, která uskutečnila nákup v e-shopu, a to s registrací či bez ní, viz. níže.

 

„Neregistrovaným zákazníkem“ – zákazník, který uskutečnil nákup v e-shopu tzv. bez registrace.

„Registrovaným zákazníkem“ – osoba, která učinila objednávku v e-shopu a je v e-shopu rovněž registrována.

„Uživatelem“ – registrovaný uživatel, neregistrovaný uživatel, registrovaný zákazník i neregistrovaný zákazník.

 

Zpracování osobních údajů všech uživatelů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

 

Zpracování osobních údajů uživatelů

MEDIATE zpracovává osobní údaje uživatelů pouze, je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

 

Plnění smlouvy

MEDIATE zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z titulu odpovědnosti za vady. Z tohoto důvodu MEDIATE vyžaduje v objednávkovém formuláři e-shopu a dále zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu.

Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům MEDIATE, např. přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a doručení nakoupeného zboží nebo správci webových stránek e-shopu. Osobní údaje budou takto zpracovávány po dobu účinnosti předmětné kupní smlouvy a trvání práv a povinností touto smlouvou založených.

 

Plnění právních povinností

MEDIATE zpracovává osobní údaje uživatelů také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na MEDIATE vztahují. Z tohoto důvodu MEDIATE zpracovává jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté uživatelem z tohoto důvodu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, např. státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů MEDIATE povinnost osobní údaje předat.

 

Oprávněné zájmy

V zájmu zachování komfortu zákazníků MEDIATE zpracovává osobní údaje zákazníků a stávajících registrovaných uživatelů pro účely vedení jejich uživatelského účtu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky zákazníkem v e-shopu. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu.

Osobní údaje zákazníků mohou být využity i pro účely zasílání a přizpůsobení reklamy uživateli, přímého elektronického marketingu či k zaslání příležitostné reklamy např. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci jejich uživatelského účtu v e-shopu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků.

Osobní údaje zákazníků v rozsahu: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu, budou zpracovávány také za účelem vymáhání případných nároků a dalších oprávněných zájmů správce. Osobní údaje zákazníka budou takto zpracovávány po dobu 5-ti let ode dne uzavření smlouvy se zákazníkem. 

 

Udělený souhlas

Na základě uděleného souhlasu zpracovává MEDIATE e-mailovou adresu uživatelů, a to pro účely zasílání newsletterů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu a samotný souhlas naleznete přímo v sekci přihlášení k odběru newsletterů.

MEDIATE na základě uděleného souhlasu zpracovává také jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, popř. další údaje sdělené uživatelem v rámci registrace, a to u uživatelů, kteří MEDIATE udělili souhlas ke zpracování osobních údajů v rámci registrace na e-shopu. Bližší informace ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu a samotný souhlas naleznete přímo v sekci registrace.

 

Cookies

MEDIATE zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely provozu webových stránek e-shopu, tedy na základě oprávněných zájmů MEDIATE. Jedná se o zpracování cookies pro přihlášení registrovaného uživatele, pro uložení zboží do košíku a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu.

MEDIATE může zpracovávat a předávat dalším zpracovatelům i další (rozšířená) cookies např. pro účely cílení reklamy a marketingu, analytické a statistické účely, např. s využitím služeb:

-       Google Analytics  pro účely monitorování návštěvnosti, více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby viz.: „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“, naleznete na: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/,

-       Google Adwords pro účely PPC reklamy, více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz,

-       Seznam Sklik pro účely PPC reklamy, více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/),

-       Facebook Ads pro online reklamu a remarketing, více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://www.facebook.com/business/help/225009134722945, https://www.facebook.com/business/gdpr

-       Adespresso pro správu reklam, více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://adespresso.com/privacy/

Vzhledem k tomu, že některé výše uvedené služby jsou poskytovány společnostmi, sídlícími mimo EU, nelze vyloučit, že osobní údaje uživatelů budou takto předávány do třetích zemí, zejména do Spojených států amerických. MEDIATE tímto informuje uživatele o existenci prováděcího rozhodnutí Komise č. 2016/1250 ze dne 12. 7. 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí (oznámeno pod číslem C(2016) 4176).

Svůj souhlas či nesouhlas s využitím rozšířených cookies může uživatel vyjádřit nastavením svého internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

 

Práva uživatelů

 

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

 

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. + 420 465 524 547 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese objednavky@mediate.cz. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na osobu oprávněnou k vyřizování podnětů v oblasti ochrany osobních údajů jmenované správcem na tel. č. + 420 465 524 547 nebo e-mailové adrese objednavky@mediate.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

MEDIATE s.r.o.

16.04.2019

Obchodní podmínky ke stažení v PDF

© 2022 Mediate.cz, Všechna práva vyhrazena